Dle Stavebního zákona 183/2006 Sb § 2, odst.(2) písm. d). to je odborný dozor nad prováděním stavby. Tento dozor musí být vykonáván "osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb"
Stavební zákon č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb.

•konzultace a poradenství investorovi ohledně postupu prací při přípravě a při samotné realizaci stavby

•dohled a kontrola nutných dokladů při předání stavby (předávací protokol, zavedení stavebního deníku atd.)

•kontrola  kvality při provádění díla dodavatelem podle stavební dokumentace a podle platných  prováděcích norem

•kontrola  a sledování průběhu všech prací s ohledem na časový plán (harmonogram) stavby

•zápisy do stavebního deníku (SD) založeného generálním dodavatelem (GD) a jeho kontrola

•kontrola a odsouhlasení všech konstrukcí před zakrytím (zápisem do SD)

•přejímky jednotlivých etap výstavby

•kontrola fakturace dodavatele stavby podle skutečně provedených prací

•vedení Kontrolních dnů (KD) s investorem, projektantem a  dodavatelem stavby

•spolupráce s autorským dozorem při realizaci

•úzká spolupráce s investorem, poradenství v průběhu výstavby

•dohled nad kompletací veškerých dokladů, zkoušek a revizí nutných ke kolaudaci díla zajištěných stavebním dodavatelem

•fotodokumentace průběhu výstavby a stavebních detailů

•příprava kolaudace stavby, včetně všech činností s tím souvisejících (převzetí dokončené stavby a zápis o převzetí díla)

•účast na kolaudačním řízení

Stavební dozor je úředně oprávněná a autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb. povinně ustanovena dle stavebního zákona 183/2006 Sb. v případě že stavebník realizuje své dílo svépomocí nebo na základě stavebního povolení. Osoba plně odpovídá za náležitosti stavby. Musí být vždy uvedena v ohlášení a stavebním povolení.

Technický dozor investora (TDI) je úředně „nepovinná funkce“ stavebníka, která však vykonává nezastupitelnou funkci stavebního dozoru nad stavební firmou v průběhu realizace díla. Kontroluje soulad stavby se stavebním povolením a dokumentací, prováděné práce, fakturaci atd. Činnost TDI lze vřele doporučit. Využitím technického dozoru může investor ušetřit až 20 % nákladů na zhotovení díla spojených s případnými předělávkami a opravami. Náklady za služby spojené s pořízením technického dozoru se investorovi úročí v kvalitě stavebního záměru, termínu výstavby a také tím, že vynaložené a prostavěné prostředky skutečně odpovídají odvedené práci na jeho nemovitosti.