Cart

Kanalizace Třebovle

V obci Třebovle, ve středočeském kraji, byla v rámci dotačního titulu EU vybudována splašková, tlaková kanalizace v dimenzích od 50 do 90mm, v délce přes 3,5 km. Splaškové odpadní vody jsou svedeny z jednotlivých nemovitostí gravitačními přípojkami do šachet, ze kterých je kalovými čerpadly odvedena voda do hlavního řadu. Celá kanalizační soustava je odvedena do nově vybudované čistírny odpadních vod (ČOV) s unikátní membránovou technologií čištění splaškové vody. Výstavba probíhala od konce roku 2013 do října 2014, kdy byla kanalizační soustava a ČOV úspěšně zkolaudována a předána do užívání obce. Expe s.r.o. zajišťovala činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Termín realizace
: konec roku 2013 do října 2014

Provedené služby:        Projektové řízení     Technický dozor

pondělí 16. únor 2015 0:00